ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΑΡΗΣ
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί μόνιμα στον Δήμο Μαραθώνα, όπου δραστηριοποιείται ως μέλος της Επιτροπής Αγώνα κατά της κατασκευής ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στο μαύρο βουνό. Αιρετό μέλος του Τοπικού Συμβουλίου.

Πτυχιούχος Μηχανολόγος. Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Auto-Service και μέτοχος σε εταιρεία παγκόσμιας δράσης για την οδική βοήθεια.

Μέλος εθελοντικής οργάνωσης στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμηση της φτώχειας (κοινωνικό μαγειρείο, κοινωνικό παντοπωλείο).

Συμμετοχή σε πανελλήνια Φεστιβάλ για το περιβάλλον και την προστασία του. Μέλος Φιλίππων Ανατολικής Αττικής. Μέλος ομάδας αιμοδοτών και ΑΜΕΑ.

Ενεργή συμμετοχή για τα δικαιώματα του πολίτη για το πολιτιστικό περιβάλλον και την παιδεία στην Ευρώπη.

Αρωγός και υποστηρικτής στην προσπάθεια για την κατοχύρωση του δικαιώματος στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της ΕΥΡΩΠΗΣ.

 

Curriculum vitae

He was born in Athens and lives permanently in the Municipality of Marathon, where he is a member of the Committee for the Struggle against the Construction of a Landfill in the Black Mountain. Elected member of the Local Council.

Graduate Mechanical Engineer. President and Founding Member of Auto-Service and a shareholder in a global action vehicle for road assistance.

Member of voluntary organization in the implementation of anti-poverty programs (social kitchen, social grocery).

Participation in Pan-Hellenic Festivals for the environment and its protection. Member of Philippi of Eastern Attica. Member of blood donors and people with disabilities.

Active participation on the rights of the citizen for the cultural environment and education in Europe.

Assistant and supporter in the effort to secure the right to the CULTURAL ENVIRONMENT of EUROPE.

Επικοινωνία